KLASY INTEGRACYJNE
Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie od lat zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych. W placówce utworzone są obecnie trzy klasy integracyjne (jedna w szkole podstawowej i dwie w gimnazjum), do których razem ze swymi rówieśnikami uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Owe specjalne potrzeby edukacyjne wynikają z deficytów rozwojowych w sferze ruchowej, intelektualnej, wzrokowej lub niepełnosprawności sprzężonej. Do naszego zespołu szkół uczęszcza 14 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie ci realizują razem z klasą program nauczania dostosowany do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Biorą udział w wycieczkach, wyjściach do kina czy teatru. Korzystają z zajęć wyrównawczych, terapii pedagogicznej, rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji i logopedii (w zależności od indywidualnych potrzeb i zaleceń). Dzieci niepełnosprawne, aby mogły realizować cele edukacyjne w szkole masowej muszą mieć zapewnione specjalne wsparcie psychospołeczne w postaci nauczyciela-specjalisty (pedagoga wspomagającego), który zna, rozumie i potrafi pomóc dziecku niepełnosprawnemu w zaspakajaniu jego potrzeb zwłaszcza edukacyjnych. W klasie integracyjnej pracuje więc dwóch pedagogów: nauczyciel wiodący (przedmiotowiec) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny), którzy ze sobą współpracują. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie daje dzieciom niepełnosprawnym szansę na osiąganie sukcesów, czego przykładem może być aktywne ich uczestniczenie w życiu szkoły czy udział w konkursach. Uczniowie niepełnosprawni czują się w naszej szkole bardzo dobrze i bezpiecznie. Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest współpraca z rodzicami uczniów. Dzięki temu nauczyciel ma większe szanse zrozumieć ucznia, jego zachowania, jego funkcjonowanie w szkole, ponieważ rodzice są dla nas nieocenionym źródłem informacji o swoich dzieciach. Mamy nadzieję, że idea integracji w naszym środowisku będzie w pełni akceptowana i właściwie zrozumiana.