PEDAGOG SZKOLNY
Rolę pegagoda pełni w naszej szkole pani Katarzyna Filipska.
Podstawowe zadania pedagoga to:
* współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły w ciągu roku szkolnego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną.
* współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania.
* pomoc i interwencja w klasie w nagłych przypadkach.
* planowanie tematyki godzin wychowawczych.
* rozeznanie potrzeb i zapewnienie akcji profilaktycznych.
* organizacja zajęć integracyjnych.
* opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia.
* współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w interesującym nas zakresie (ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczne i rodzinne, placówki terapeutyczne itd.).
* stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.
Wychowanie i profilaktyka - rola pedagoga szkolnego
Wychowanie - wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego osobowość; w pedagogice wychowanie oznacza oddziaływanie organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
Socjalizacja - proces i rezultat procesu przekazywania jednostce systemów wartości, norm i wzorów zachowań obowiązujących w danej zbiorowości, a także określonych umiejętności oraz wejście w świat społecznych instytucji. Dokonuje się poprzez oddziaływanie środowiska społecznego, osób i instytucji wychowujących.
Profilaktyka - zapobieganie niekorzystnym zjawiskom (wypadkom, przestępstwom, uzależnieniom). Przyjmujemy, że zadaniem szkoły jest nie tylko przekazanie uczniowi pewnego zakresu wiadomości (nauczanie), ale także przedstawienie i wpajanie wybranych wzorców i standardów w celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowości i przyswojenia umiejętności życia w społeczeństwie.