PSYCHOLOG SZKOLNY
W naszej szkole rolę psychologa szkolnego pełni pani mgr Sylwia Wysocka- Sollich.
Do głównych zadań psychologa należy:
1.Praca z dziećmi:
Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka i przyczyn trudności w nauce. Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych. Indywidualne zajęcia
z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające). Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości. Rozmowy terapeutyczne i zajęcia
o charakterze terapeutycznym z dziećmi. Rozmowy wychowawcze.
2.Praca z rodzicami uczniów:
Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa - w zależności od zgłaszanych potrzeb. Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich. Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo
i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapia rodzin, leczeniem zaburzeń - w zależności od potrzeb. Pomoc w interpretacji opinii psychologicznych, orzeczeń dzieci i młodzieży.
3.Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:
Wywiad na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka. Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań
z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Interwencje wychowawcze. Udział w opracowaniu programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.

Godziny pracy w roku szkolnym 2012/2013:

Poniedziałek 07.25 - 12.25 Wtorek 07.45 - 12.45 Środa 07.45 - 12.45 Czwartek 09.00 - 15.00 Piątek 07.45 - 12.45